تاريخ‌نويسی بدون سند

حصاریا

تاريخ‌نويسی بدون سند


جناب آقاي فريدون مجلسي مطلبي به عنوان نقد مقاله پرفسور يرواند آبراهاميان و بنده در روزنامه اعتماد روز ٢٥ تير ماه، با تيتر «حلقه مفقوده»، منتشر كردند كه از توجه ايشان به مقاله و طرح مباحث سپاسگزاريم. سعي مي‌شود كه به بعضي از نكات ايشان پاسخ دهم.
منبع

مطالب مشابه